Elevhälsans medicinska insats

 

Vår skolsköterska heter Karin Pierson.

Hon jobbar på STIMS måndag – torsdag.

Mottagningen ligger nu på plan 4, intill hissen mitt i STIMS-huset.

Maila gärna till Inga på karin.pierson@stims.se 

eller ring 072 – 202 88 80. Telefonmeddelanden kan inte tas emot.


VID AKUT SJUKDOM ELLER SKADA – TEL 1177 ELLER 112

Om du behöver råd vid akut sjukdom eller skada så kan du dygnet runt ringa till “1177 Vårdguiden” på tel 1177 (utan riktnummer). Webbadressen är nu 1177.se

 All personal i skolan ska kunna ge första hjälpen. Om din pojke/flicka skulle råka bli sjuk eller skada sig under skoltid, så ringer vi till någon av vårdnadshavarna. Då är det viktigt att du kan svara. Barn som har feber eller kräks ska inte vara kvar i skolan. Om du ändrar telefonnummer eller mailadress, så skriv in det i Schoolsoft och skicka även ett mail till yasmin@stims.se.

 

Blanketter till skolhälsovården vid läsårets början

För att kunna ge eleverna den skolhälsovård som de har rätt till, så ber vi vårdnadshavarna för elever i vissa årskurser och för NYA elever på Stims att redan vid skolstarten fylla i blanketterna nedan. Klicka på de blå blankettnamnen och skriv ut dem. De ifyllda blanketterna lämnas via Yasmin på expeditionen.

 

BLANKETTER FÖR ELEVER I ÅK 4, 5 OCH 8

Förskoleklass: Rekv BVC-journal Hälsouppgifter skolstart

Åk 4: Hälsouppgifter år 4

Åk 5 (flickor): HPV-vaccination (ja eller nej)

Åk 8: Hälsouppgifter år 8    Vaccination åk 8

BLANKETTER FÖR NYA ELEVER PÅ STIMS:

Välj blanketter för den årskurs då eleven börjar på STIMS

Förskoleklass: Rekv BVC-journal + Hälsouppgifter skolstart

Åk 1: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter skolstart

Åk 2: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter skolstart

Åk 3: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter ny elev

Åk 4: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter år 4

Åk 5: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter ny elev + HPV-vaccination  (flickor)

Åk 6: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter ny elev

Åk 7: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter ny elev

Åk 8: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter år 8  Vaccination åk 8

Åk 9: Rekv skolhälsojournal Hälsouppgifter år 8

NY ELEV FRÅN UTLÄNDSK SKOLA

När en ny elev kommer till STIMS från en skola i utlandet behöver jag få en kopia av aktuellt vaccinationsintyg förutom ovanstående blanketter. Om barnet aldrig har gått på BVC eller i skola i Sverige, så behövs inte rekvisitionsblanketten.

MATALLERGI OCH SPECIALKOST

För elever som behöver specialkost måste denna blankett skrivas ut, fyllas i och lämnas in, underskriven av vårdnadshavare: Specialkost. Ett FOTO på barnet måste finnas på blanketten. Scanna in och maila blanketten till skolsköterskan inga.swanberg@stims.se. Eller lämna pappersblanketten på skolans expedition. Dessutom ska ett LÄKARINTYG för specialkost lämnas snarast. Blanketten gäller för flera läsår om barnet ska fortsätta med samma specialkost, men vid ändringar måste ny blankett mailas/lämnas. Produkter som kan innehålla spår av nötter, jordnötter eller sesam serveras ALDRIG på STIMS, så ingen blankett behövs för dessa livsmedel.

MEDICINER I SKOLAN

Om ditt barn behöver någon medicin under skoltid (t.ex. mot allergi), så kontakta mig i förväg för information. Föräldrarna får köpa medicinen och träffa mig för att fylla i en särskild blankett med ordinationen. Medicinen ska lämnas tydligt märkt med elevens namn och födelsedatum. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att medicinen inte blir för gammal och att ordinationen fortfarande är aktuell.

Skolhälsovårdens uppgifter

Alla elever i förskoleklass och grundskola erbjuds kostnadsfri skolhälsovård, som är frivillig. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Skolhälsovården ska följa elevernas tillväxt och utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Genom hälsoundersökningar ska skolhälsovården identifiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång. Vid behov kan vi remittera till t.ex. logoped, ögonläkare eller barnläkare. En viktig arbetsuppgift är förebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med övrig personal i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och undanröja hinder för elevernas lärande och utveckling.

 

SKOLSKÖTERSKAN

Skolsköterskans arbetsuppgifter är bl. a:

 • Hälsobesök årskursvis och hälsosamtal
 • Vaccinationer
 • Mottagning för rådgivning, samtal eller enklare sjukvård
 • Uppföljning av elever med somatiska eller psykosomatiska hälsoproblem eller funktionshinder
 • Uppföljning av elever med viktproblem
 • Samarbete med vårdnadshavare och personal i skolan
 • Samverkan med externa vårdgivare.

SKOLLÄKAREN

Vår skolläkare heter Ewa Blomqvist Håkansson. Hon kommer till STIMS en dag/månad. Alla elever har möjlighet att träffa skolläkaren vid ett tillfälle under året i förskoleklassen i sällskap med vårdnadshavare för hälsokontroll med uppföljning av tillväxt och utveckling samt MPR-vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, dos 2. Hälften av eleverna får komma under höstterminen, de övriga under vårterminen. Skolsköterskan mailar till vårdnadshavarna i förskoleklassen för bokning av skolläkartid. Kontakta skolsköterskan om du vill komma redan under hösten. Vid behov av läkarkontakt i årskurs 1-9 av andra orsaker än tillväxt, utveckling eller skolrelaterade hälsoproblem, så hänvisar vi till vårdcentral/husläkare eller den läkare som barnet redan har kontakt med.

DATORJOURNALER

Skolhälsovården i STIMS övergick våren 2012 till datajournaler. Endast skolhälsovården har tillgång till elevens skolhälsojournal. Journalsystem och informationshantering följer den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården. Alla barnvaccinationer givna från och med januari -13 ska enligt lag även registreras i Vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten, ett nationellt hälsodataregister.

Basprogram för hälsobesök

Årskursrelaterade hälsobesök har en hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion. Vid eventuella avvikelser kontaktar skolsköterskan elevens vårdnadshavare. 

FÖRSKOLEKLASS

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av skolhälsovårdsjournal
 • Undersökning av längd, vikt och syn
 • Information från elevens lärare
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Hälsokontroll hos skolläkare i sällskap med vårdnadshavare
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR), barn födda fr.o.m. 2002

Åk 1

 • Hörselkontroll (särskild hörselskolsköterska)

Åk 2

 • Undersökning av längd och vikt.

Åk 3

 • Endast uppföljning vid behov.

Åk 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Undersökning av längd, vikt och rygg
 • Hälsoprofil (elevenkät om hälsovanor)
 • Hälsosamtal med varje elev.

Åk 5

 • Flickor i årskurs fem (oavsett födelseår) erbjuds via skolhälsovården kostnadsfri HPV-vaccination med Gardasil (2 doser) mot livmoderhalscancer och kondylom. Dos 1 ges på STIMS i oktober och dos 2 i april. Det finns både Ja- och Nej-alternativ på blanketten (se ovan), som gäller för båda doserna. 

Åk 6

 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Åk 7

 • Endast uppföljning vid behov.

Åk 8

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Undersökning av längd, vikt och rygg
 • Hälsoprofil (elevenkät om hälsovanor)
 • Hälsosamtal med varje elev.

Åk 9

 • Endast uppföljning vid behov.

 

 

Riktlinjer och vaccinationslänkar

Skolhälsovården styrs på nationell nivå av Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Patientdatalagen samt föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

 

Folkhälsomyndigheten: Det svenska vaccinationsprogrammet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20477/vaccination-barn-information-vardnadshavare-svenska-vaccinationsprogrammet.pdf

1177 Vårdguiden och Fass om HPV-vaccination för flickor

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-HPV/

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20051216000104&DocTypeID=7&UserTypeID=2