Vår pedagogik

Stims utgår ifrån att varje barn har en egen förmåga, en vilja att upptäcka nya saker och ta till sig ny kunskap. Alla barn som börjar i skolan i sexårsåldern känner stor iver och lust till att lära sig nytt. En av Stims viktigaste uppgifter är därför att bevara denna lust. Målsättningen är att alla elever ska ha kvar sin nyfikenhet inför livet och att ta till sig ny kunskap när de lämnar vår skola efter skolår nio. Pedagogens uppgift är att motivera och stimulera eleven till att just vilja – också när det gäller nya moment eller främmande ämnen som kan kännas svårbegripliga.

Stims arbetar med individuella planeringar. I skolan börjar varje år med en period av avstämning där varje enskilt barn observeras och diagnostiseras för att ta reda på var barnet befinner sig både i sin sociala förmåga och i sin kunskapsutveckling.

Strukturen i det pedagogiska arbetet utarbetas och ansvaras av lärarna. Den bygger på den svenska läroplanen och dess tillhörande kursplaner men innehåller också de grundläggande tankar som montessoripedagogiken uttrycker.

“We teachers can only help the work going on, as servants wait upon a master.”

– Maria Montessori 1870-1952


Grundläggande kriterier för Stims vardagliga arbete:

Stims arbetar med individualisering

Stims utgår från helheten i riktning mot detaljer och djupförståelse

Stims söker förmedla sambandet mellan det konkreta och det abstrakta.

Detta innebär konkret att Stims försöker möta varje barn på barnets nivå för att kunna ge den stimulans som är mest lämplig för just detta barn vid en viss tidpunkt.

Stims arbetsmetoder kan delas in i tre övergripande faser:

Presentation av ämne/tema där övergripande genomgångar görs inför större elevgrupper

Nyckelpresentationer som ges till en mindre grupp elever, där eleven tränar på det nya

Spontan aktivitet där eleverna arbetar individuellt eller i grupp, där eleven övar och tillämpar den nya kunskapen

I nyckelpresentationerna presenteras detaljer kring viktiga moment vars syfte är att varje elev ska förstå, förankra, utöka färdigheter och tillägna sig ny kunskap. I ständig dialog med eleven berättar, klargör och demonstrerar pedagogen hur olika arbetsmaterial kan användas. I den spontana aktiviteten finns utrymme för elevens egna kreativitet och initiativtagande. I denna fas är den observerande läraren en viktig del i att kunna lotsa eleven vidare i enlighet med elevens individuella utvecklingsplan. För att varje elev skall kunna koncentrera sig på uppgifterna arbetar Stims i långa arbetspass där eleven själv kan välja om en eller flera uppgifter skall utföras.

Elevens utveckling och framsteg dokumenteras kontinuerligt och följs upp genom arbetsplaner som finns i varje enskilt ämne. I början av varje termin träffas därför elev, lärare och föräldrar för att gemensamt kontraktera en individuell studieplan som följer och vägleder eleven under resterande termin. Planen innehåller de moment och strategier som eleven ska arbeta med för att nå tydligt formulerade mål och komma vidare i sin kunskapsutveckling.

Läs vidare under Vad är Montessori? eller Internationell inriktning