Internationell inriktning

Maria Montessori kallade sig själv för världsmedborgare. Hon startade skolor världen över och grunden i hennes arbete var att arbeta för fred och på så sätt bidra till en bättre värld. På Stims för vi det arbetet vidare genom att mycket medvetet utveckla våra barns och elevers förmåga när det gäller kommunikation och samarbete. Som ett steg i detta arbete faller det sig därför helt naturligt att använda sig så mycket som möjligt av det engelska språket. Vi talar, läser och skriver.

Vi är fortfarande en svensk skola, men vi talar mycket mer engelska än vad som är vanligt i en svensk skola. Som ett exempel kan nämnas att våra fyra- och femåringar lär sig läsa parallellt på svenska och engelska. Våra sexåringar väljer om de vill hålla sina speeches inför sina klasskamrater på svenska eller engelska. På fredagar har vi ”English Speaking-day” i hela skolan och då ska allt vardagsspråk vara på engelska.

“Peace is what every human being is craving for, and it can be brought about by humanity through the child.”

– Maria Montessori 1870-1952


Vårt fokus mot Kina har uppkommit som ett resultat av vår önskan att lära mer om världen. Att lära mer om Kina innebär så mycket mer än att lära om ett land. Det handlar om att lära om historia och framtid på ett ultimat sätt. Vi ser Kina som kontrasternas land; lär vi oss om Kina så lär vi oss om hela världen. Till det kommer att Mandarin idag är det mest talade språket på jorden om vi ser till antalet utövare. Mandarin är ett språk med hög inlärningströskel, vilket innebär att det upplevs som svårt att lära. Man behöver träna i flera år innan inlärningskurvan planar ut och det blir lättare. Samma sak gäller för skriftspråket.

På Stims får alla barn inspiration och stimulans att lära Mandarin från tre års ålder. Detta eftersom vi är övertygade om att språkinlärning sker helt omedvetet när barnen är unga och det är då vi har chansen att lägga en bra plattform för vidare språkutveckling. Lärandet fortsätter sedan under hela grundskoletiden för alla elever på skolan. Efter årskurs sex kan eleverna välja mellan en lite enklare kurs eller en tuffare kurs. Målet är, förutom språkkunskaper, att alla elever både bibehåller och vidareutvecklar ett genuint intresse för Kina. På så sätt känner vi att vi har förberett våra elever på ett alldeles extra värdefullt sätt när de ska gå vidare till högre studier och arbetsliv. Som ett resultat av sina ansträngningar får eleverna i årskurs nio praktisera sina kunskaper genom att resa till Kina i början av årskurs nio.